Zapoznaj się z naszymi cenami

Cennik testów psychologicznych

Diagnoza psychologiczna osób dorosłych

Rodzaj badania

Opis badania

Stosowane narzędzia diagnostyczne

Czas trwania badania

Cena z omówieniem wyników

Cena za pisemną opinię (opcjonalnie)

Pierwsza wizyta diagnostyczna (dotyczy wszystkich badań poza wywiadem SCID-5-PD)Zebranie wywiadu i dobór odpowiednich kwes-tionariuszy lub testów psychologicznych w zale-żności od zgłaszanych trudności lub ewentu-alnych zaleceń lekarza psychiatry; badanie sta-nowi uzupełnienie informacji dla lekarza psychia-try przed postawieniem diagnozy psychiatrycznejWywiad50 min150 zł (omówienie po wykonaniu badań)nie dotyczy
Druga wizyta diagnostycznaPogłębienie wywiadu w przypadku takiego zale-ceniaWywiad50 min150 zł (omówienie po wykonaniu badań)nie dotyczy
Diagnoza osobowościUmożliwia lepsze poznanie siebie – w tym swo-ich mocnych stron; pozwala także określić mo-żliwe obszary do pracy terapeutycznejInwentarz Osobowości NEO-PI-R35-45 min250 zł150 zł
Lista Przymiotnikowa (ACL)35-45 min250 zł150 zł
Interpersonalne Skale Przymiotnikowe (IAS)15-20 min150 zł150 zł
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 (MMPI®-2)90-120 min500 zł200 zł
Diagnoza zaburzeń osobowościPozwala zidentyfikować utrwalone, nieelastycz-ne wzorce myśli, emocji i zachowań dominujące u danej osoby oraz powodujących u niej znacz-ne cierpienie lub utrudnienie w codziennym funk-cjonowaniu; stanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psychiatry przed postawieniem diagno-zy psychiatrycznej; pozwala określić możliwe obszary do pracy terapeutycznejUstrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości (SCID-5-PD)150-180 min500 zł (pierwsza wizyta diag-nostyczna w cenie)150 zł
Diagnoza zaburzeń lękowychStanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psy-chiatry przed postawieniem diagnozy psychiatry-cznej; pozwala określić możliwe obszary do pra-cy terapeutycznejInwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) i Skale Objawowe Zaburzeń Lękowych (SOZL)35-45 min250 zł150 zł
Diagnoza depresjiStanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psy-chiatry przed postawieniem diagnozy psychiatry-cznej; pozwala określić możliwe obszary do pra-cy terapeutycznejKwestionariusz do Pomiaru Depresji (KPD) i (bezpłatnie) Skala Depresji Hamiltona (HAMD)35-45 min250 zł150 zł
Diagnoza doświadczania stresu i radzenia sobie z nimPozwala określić doświadczany poziom stresu i style radzenia sobie z nim oraz obszary do pracy terapeutycznejSkala Odczuwanego Stresu (PSS-10), Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (COPE), Skala do Pomiaru Typu D (DS14) i Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS)35-45 min250 zł150 zł
Diagnoza temperamentuPozwala określić sposób (a nie treść) zachowa-nia, np. potrzebę dostarczania sobie silnych wra-żeń, szybkość reagowania na różne sytuacje itp.Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej (FCZ-KT(R))15-20 min150 zł150 zł
Diagnoza impulsywności i skłonności do ryzykaBadanie tendencji do działania bez namysłu i po-dejmowania ryzykownych decyzji; pozwala okre-ślić możliwe obszary do pracy terapeutycznejKwestionariusz Impulsywności (IVE)15-20 min150 zł150 zł
Diagnoza inteligencji emocjonalnejPozwala określić umiejętności oraz subiektywne przekonania co do nich w zakresie m.in.: rozpoz-nawania emocji, rozumienia ich oraz kontrolo-wania; pozwala określić możliwe obszary do pra-cy terapeutycznejDwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej (DINEMO), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE), Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (PKIE), Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIE-T), Test Rozumienia Emocji (TRE)90-120 min350 zł150 zł
Diagnoza kompetencji społecznychBadanie umiejętności wpływających na skutecz-ność funkcjonowania w różnych sytuacjach spo-łecznych; pozwala określić możliwe obszary do pracy terapeutycznejKwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS), Profil Kompetencji Społecznych (PROKOS)35-45 min250 zł150 zł
Diagnoza poczucia sensu życiaBadanie satysfakcji z życia i trudności egzysten-cjalnych; przydatne również jako uzupełnienie diagnozy depresji; pozwala określić możliwe ob-szary do pracy terapeutycznejKwestionariusz Postaw Życiowych (KPŻ)15-20 min150 zł150 zł
Diagnoza samoocenyPozwala określić możliwe obszary do pracy te-rapeutycznejWielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny (MSEI) i Skala Samooceny (SES)20-30 min200 zł150 zł
Diagnoza inteligencjiPozwala lepiej poznać swoje możliwości intelek-tualne, co może być przydatne np. w doradztwie zawodowymNeutralny Kulturowo Test Inteligencji – wersja 2 (CFT20-R) lub wersja 3 (CFT3)35-45 min250 zł150 zł
Diagnoza neuropsychologicznaZestaw testów neuropsychologicznych mierzą-cych różne aspekty funkcjonowania poznawcze-go, w tym podstawowe funkcje: wykonawcze, językowe i wzrokoweKrótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE), Test Rysowania Zegara – bezpłatnie, Kolorowy Test Połączeń CTT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) – bezpłatnie, Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT)80-90 min400 zł200 zł
Diagnoza paryPozwala określić relacje i możliwe obszary do pracy terapeutycznej w związku romantycznymKwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej (KKMiP), Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP)50-60 min250 zł150 zł
Diagnoza rodzinyPozwala określić relacje z rodziną pochodzenia i możliwe obszary do pracy terapeutycznej u oso-by badanejKwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-ROC), Skale Oceny Rodziny (SOR), Skala Postaw Rodzicielskich (SPR)90-120 min350 zł150 zł
Diagnoza uzależnieniaPozwala na diagnozę różnego typu uzależnień; stanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psy-chiatry przed postawieniem diagnozy psychia-trycznej; pozwala określić możliwe obszary do pracy terapeutycznejOdpowiednie kwestionariusze w zależności od danych z wywiaduróżny250 zł150 zł
Diagnoza preferencji zawodowych, doradztwo zawodoweStworzenie profilu zawodowego w oparciu o narzędzia sprawdzające predyspozycje osobo-wościowe, kompetencje i rozmowę z psycholo-giem; celem jest profesjonalne przygotowanie do znalezienia pracy zgodnej z predyspozycjami, ta-lentami i zainteresowaniamiW zależności od danych z wywiadu, np.: ACL, PROKOS, Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP), CISS70-80 min300 zł150 zł
Diagnoza do celów orzeczeń, ZUS, sądu itp.Odpowiedni dobór narzędzi w zależności od celu i trudnościOdpowiednie kwestionariusze lub testy psychologiczne w zależności od danych z wywiaduróżny400-800 złw cenie


Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży, testy i kwestionariusze dzieci, młodzież

NazwaOpisCo m.in obejmuje badanie? Zakres wiekuCennik klient do 3 spotkań diagnostycznych wraz z omówieniemCennik za spotkanie do 50 minut poza standardowym czasem do 3 konsultacji diagnostycznych uwzględnionych w cenniku klienta za usługę*Cena za pisemną opinię psychologiczną psychologa-diagnosty po badaniu, raport diagnostyczny
Diagnostyka dysleksja 3-5 klasaBateria testów badająca czytanie, pisanie i umiejętności fonologiczne dziecka, szybkie nazywanie.Uczniowie III -V klasy. Obejmuje m.in Czytanie Sensownych Słów, Zetotest200 zł100 zł100 zł
ASRS Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spectrum autyzmu**ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi.Dzieci i młodzież w wieku 2-5, 6-18 lat200 zł100 zł100 zł
Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego dzieckaWykorzystywany m.in przesiewowo jako wskazanie do dalszej diagnostyki zaburzeń integracji sensorycznej dzieckaWywiad, narzędzie kwestionariuszowe150 zł100 zł
Skala KompOs – Skala kompetencji OsobistejKompOs mierzy uogólnione poczucie własnej skuteczności; pozwala też na uzyskanie wyników w dwóch podskalach dotyczących dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz wytrwałości, niezbędnej do kontynuowania działania.Wywiad, test150 zł100 zł
Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży(7-18 lat) z wykorzystaniem CDI 2Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zapewnia wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Stosowany do identyfikacji dzieci i młodzieży z depresją oraz jako monitoring efektów leczenia.Wiek 7-18 lat200 zł100 zł100 zł
WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKPKwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Ma zastosowanie w doradztwie zawodowym.Uczniowie szkół średnich, gimnazjum, dorośli200 zł100 zł
Wypełnij formularz i umów się na wizytę stacjonarną lub online

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ


Umów wizytęUmów wizytę
medica-logo-white

Gedeon Medica to 3 poradnie psychologiczno-psychiatryczne w Piasecznie, Konstancinie-Jeziorna i Zalesiu Dolnym.

Posiadamy bogatą ofertę terapii psychologicznych oraz zespół wysoko wyspecjalizowanych lekarzy, którzy prowadzą także całodobowe Specjalistyczne Centra Terapii w Konstancin Jeziorna i Zalesie Dolne.