Zapoznaj się z naszymi cenami

Cennik testów psychologicznych

Diagnoza psychologiczna osób dorosłych

Rodzaj badania

Opis badania

Stosowane narzędzia diagnostyczne

Czas trwania badania

Cena z omówieniem wyników

Cena za pisemną opinię (opcjonalnie)

Pierwsza wizyta diagnostyczna (dotyczy wszystkich badań poza wywiadem SCID-5-PD) Zebranie wywiadu i dobór odpowiednich kwes-tionariuszy lub testów psychologicznych w zale-żności od zgłaszanych trudności lub ewentu-alnych zaleceń lekarza psychiatry; badanie sta-nowi uzupełnienie informacji dla lekarza psychia-try przed postawieniem diagnozy psychiatrycznej Wywiad 50 min 150 zł (omówienie po wykonaniu badań) nie dotyczy
Druga wizyta diagnostyczna Pogłębienie wywiadu w przypadku takiego zale-cenia Wywiad 50 min 150 zł (omówienie po wykonaniu badań) nie dotyczy
Diagnoza osobowości Umożliwia lepsze poznanie siebie – w tym swo-ich mocnych stron; pozwala także określić mo-żliwe obszary do pracy terapeutycznej Inwentarz Osobowości NEO-PI-R 35-45 min 250 zł 150 zł
Lista Przymiotnikowa (ACL) 35-45 min 250 zł 150 zł
Interpersonalne Skale Przymiotnikowe (IAS) 15-20 min 150 zł 150 zł
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 (MMPI®-2) 90-120 min 500 zł 200 zł
Diagnoza zaburzeń osobowości Pozwala zidentyfikować utrwalone, nieelastycz-ne wzorce myśli, emocji i zachowań dominujące u danej osoby oraz powodujących u niej znacz-ne cierpienie lub utrudnienie w codziennym funk-cjonowaniu; stanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psychiatry przed postawieniem diagno-zy psychiatrycznej; pozwala określić możliwe obszary do pracy terapeutycznej Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości (SCID-5-PD) 150-180 min 500 zł (pierwsza wizyta diag-nostyczna w cenie) 150 zł
Diagnoza zaburzeń lękowych Stanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psy-chiatry przed postawieniem diagnozy psychiatry-cznej; pozwala określić możliwe obszary do pra-cy terapeutycznej Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) i Skale Objawowe Zaburzeń Lękowych (SOZL) 35-45 min 250 zł 150 zł
Diagnoza depresji Stanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psy-chiatry przed postawieniem diagnozy psychiatry-cznej; pozwala określić możliwe obszary do pra-cy terapeutycznej Kwestionariusz do Pomiaru Depresji (KPD) i (bezpłatnie) Skala Depresji Hamiltona (HAMD) 35-45 min 250 zł 150 zł
Diagnoza doświadczania stresu i radzenia sobie z nim Pozwala określić doświadczany poziom stresu i style radzenia sobie z nim oraz obszary do pracy terapeutycznej Skala Odczuwanego Stresu (PSS-10), Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (COPE), Skala do Pomiaru Typu D (DS14) i Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS) 35-45 min 250 zł 150 zł
Diagnoza temperamentu Pozwala określić sposób (a nie treść) zachowa-nia, np. potrzebę dostarczania sobie silnych wra-żeń, szybkość reagowania na różne sytuacje itp. Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej (FCZ-KT(R)) 15-20 min 150 zł 150 zł
Diagnoza impulsywności i skłonności do ryzyka Badanie tendencji do działania bez namysłu i po-dejmowania ryzykownych decyzji; pozwala okre-ślić możliwe obszary do pracy terapeutycznej Kwestionariusz Impulsywności (IVE) 15-20 min 150 zł 150 zł
Diagnoza inteligencji emocjonalnej Pozwala określić umiejętności oraz subiektywne przekonania co do nich w zakresie m.in.: rozpoz-nawania emocji, rozumienia ich oraz kontrolo-wania; pozwala określić możliwe obszary do pra-cy terapeutycznej Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej (DINEMO), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE), Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (PKIE), Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIE-T), Test Rozumienia Emocji (TRE) 90-120 min 350 zł 150 zł
Diagnoza kompetencji społecznych Badanie umiejętności wpływających na skutecz-ność funkcjonowania w różnych sytuacjach spo-łecznych; pozwala określić możliwe obszary do pracy terapeutycznej Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS), Profil Kompetencji Społecznych (PROKOS) 35-45 min 250 zł 150 zł
Diagnoza poczucia sensu życia Badanie satysfakcji z życia i trudności egzysten-cjalnych; przydatne również jako uzupełnienie diagnozy depresji; pozwala określić możliwe ob-szary do pracy terapeutycznej Kwestionariusz Postaw Życiowych (KPŻ) 15-20 min 150 zł 150 zł
Diagnoza samooceny Pozwala określić możliwe obszary do pracy te-rapeutycznej Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny (MSEI) i Skala Samooceny (SES) 20-30 min 200 zł 150 zł
Diagnoza inteligencji Pozwala lepiej poznać swoje możliwości intelek-tualne, co może być przydatne np. w doradztwie zawodowym Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – wersja 2 (CFT20-R) lub wersja 3 (CFT3) 35-45 min 250 zł 150 zł
Diagnoza neuropsychologiczna Zestaw testów neuropsychologicznych mierzą-cych różne aspekty funkcjonowania poznawcze-go, w tym podstawowe funkcje: wykonawcze, językowe i wzrokowe Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE), Test Rysowania Zegara – bezpłatnie, Kolorowy Test Połączeń CTT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) – bezpłatnie, Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT) 80-90 min 400 zł 200 zł
Diagnoza pary Pozwala określić relacje i możliwe obszary do pracy terapeutycznej w związku romantycznym Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej (KKMiP), Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP) 50-60 min 250 zł 150 zł
Diagnoza rodziny Pozwala określić relacje z rodziną pochodzenia i możliwe obszary do pracy terapeutycznej u oso-by badanej Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-ROC), Skale Oceny Rodziny (SOR), Skala Postaw Rodzicielskich (SPR) 90-120 min 350 zł 150 zł
Diagnoza uzależnienia Pozwala na diagnozę różnego typu uzależnień; stanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psy-chiatry przed postawieniem diagnozy psychia-trycznej; pozwala określić możliwe obszary do pracy terapeutycznej Odpowiednie kwestionariusze w zależności od danych z wywiadu różny 250 zł 150 zł
Diagnoza preferencji zawodowych, doradztwo zawodowe Stworzenie profilu zawodowego w oparciu o narzędzia sprawdzające predyspozycje osobo-wościowe, kompetencje i rozmowę z psycholo-giem; celem jest profesjonalne przygotowanie do znalezienia pracy zgodnej z predyspozycjami, ta-lentami i zainteresowaniami W zależności od danych z wywiadu, np.: ACL, PROKOS, Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP), CISS 70-80 min 300 zł 150 zł
Diagnoza do celów orzeczeń, ZUS, sądu itp. Odpowiedni dobór narzędzi w zależności od celu i trudności Odpowiednie kwestionariusze lub testy psychologiczne w zależności od danych z wywiadu różny 400-800 zł w cenie


Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży, testy i kwestionariusze dzieci, młodzież

Nazwa Opis Co m.in obejmuje badanie? Zakres wieku Cennik klient do 3 spotkań diagnostycznych wraz z omówieniem Cennik za spotkanie do 50 minut poza standardowym czasem do 3 konsultacji diagnostycznych uwzględnionych w cenniku klienta za usługę* Cena za pisemną opinię psychologiczną psychologa-diagnosty po badaniu, raport diagnostyczny
Diagnostyka dysleksja 3-5 klasa Bateria testów badająca czytanie, pisanie i umiejętności fonologiczne dziecka, szybkie nazywanie. Uczniowie III -V klasy. Obejmuje m.in Czytanie Sensownych Słów, Zetotest 200 zł 100 zł 100 zł
ASRS Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spectrum autyzmu** ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Dzieci i młodzież w wieku 2-5, 6-18 lat 200 zł 100 zł 100 zł
Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego dziecka Wykorzystywany m.in przesiewowo jako wskazanie do dalszej diagnostyki zaburzeń integracji sensorycznej dziecka Wywiad, narzędzie kwestionariuszowe 150 zł 100 zł
Skala KompOs – Skala kompetencji Osobistej KompOs mierzy uogólnione poczucie własnej skuteczności; pozwala też na uzyskanie wyników w dwóch podskalach dotyczących dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz wytrwałości, niezbędnej do kontynuowania działania. Wywiad, test 150 zł 100 zł
Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży(7-18 lat) z wykorzystaniem CDI 2 Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zapewnia wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Stosowany do identyfikacji dzieci i młodzieży z depresją oraz jako monitoring efektów leczenia. Wiek 7-18 lat 200 zł 100 zł 100 zł
WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Ma zastosowanie w doradztwie zawodowym. Uczniowie szkół średnich, gimnazjum, dorośli 200 zł 100 zł
Wypełnij formularz i umów się na wizytę stacjonarną lub online

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ


Umów wizytęUmów wizytę
medica-logo-white

Gedeon Medica to 3 poradnie psychologiczno-psychiatryczne w Piasecznie, Konstancinie-Jeziorna i Zalesiu Dolnym.

Posiadamy bogatą ofertę terapii psychologicznych oraz zespół wysoko wyspecjalizowanych lekarzy, którzy prowadzą także całodobowe Specjalistyczne Centra Terapii w Konstancin Jeziorna i Zalesie Dolne.