Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów

Leczenie zaburzeń lękowych


Definicja

Czym jest lęk?


Lękiem (łac. anxietas) określa się nadmierne przeżywanie często bez bodźca zewnętrznego lub do niego nieadekwatne, często z towarzyszącymi licznymi objawami somatycznymi.  Lęk jest jednym z najczęściej występujących objawów psychopatologicznych. 

Wyróżniamy: 

 • lęk pierwotny – nie uwarunkowany innymi zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi 
 • lęk wtórny – występujący w przebiegu rozmaitych zaburzeń psychicznych i somatycznych 

Rozpowszechnienie  zaburzeń lękowych w populacji szacuje się na ok. 15-20%. Największa zachorowalność występuje w wieku od 24 do 44 roku życia.


Przyczyny

Przyczyny występowania lęku

 • Uwarunkowania genetyczne (rodzinne występowanie zaburzeń – lęk napadowy, OCD u 1/3 krewnych). 
 • Czynniki środowiskowe (psychogenne i egzogenne), które współuczestniczą w powstaniu objawów lub odgrywają rolę czynników spustowych i/lub podtrzymujących – PTSD. 
 • W powstaniu lęku biorą udział struktury układu limbicznego (jądro migdałowate i hipokamp), siatkowatego, hormonalnego oraz wzgórze, podwzgórze, kora czołowa. 


Objawy

Objawy napadu lęku


 • Kołatania serca 
 • Zlewne poty 
 • Zawroty głowy 
 • Duszność 
 • Globus hystericus 
 • Rozpieranie w klp 
 • Nudności 
 • Utrata kontroli 
 • Depersonalizacja 
 • Zaburzenia równowagi 
 • Lęk przed śmiercią 
 • Parestezje 
 • Drżenia 

Objawy

Objawy lęku


 • Objawy psychiczne lęku
 • Objawy behawioralne lęku
 • Objawy wegetatywno-somatyzacyjne lęku
Objawy psychiczne lęku
 • Objawy w sferze emocjonalnej: obawa, martwienie się, uczucie zagrożenia czy przerażenia, drażliwość, wewnętrzny niepokój. 
 • Objawy w sferze poznawczej: trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci, derealizacja i depersonalizacja, zmęczenie.
Objawy behawioralne lęku
 • niepokój ruchowy – manipulacyjny, lokomocyjny 
 • wzmożona reakcja na zaskoczenie lub przestrach 
 • fuga, stupor 
 • mutyzm 
Objawy wegetatywno-somatyzacyjne lęku

objawy pobudzenia układu autonomicznego: 

 • szerokie źrenice, 
 • suchość w ustach, 
 • kołatania i bóle w klatce piersiowej, tachykardia, zaburzenia rytmu serca,
 • biegunka, 
 • częste oddawanie moczu, 
 • obfite pocenie się, 
 • chłodna i lepka skóra, zaczerwienienie lub bladość skóry

inne objawy: 

 • hiperwentylacja, uczucie braku oddechu, kuli w gardle; 
 • wzmożenie odruchów, parestezje, drżenie, bóle mięśni; 
 • ból i zawroty głowy, uczucie ściskania lub lekkości w głowie, zaburzenia snu

Diagnoza

Rodzaje zaburzeń lękowych


 • Agorafobia
 • Fobie specyficzne
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
 • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD)
 • Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
 • Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
 • Zespół lęku uogólnionego
 • Zespół lęku panicznego
Agorafobia
 • Lęk występuje w miejscach lub sytuacjach, z których ucieczka może być trudna lub kłopotliwa, albo w których nie można uzyskać pomocy, np. w razie wystąpienia ataku paniki (gdy – otwarta przestrzeń, tłum, podróż z dala od domu). 
 • Lęk może przyjmować formę napadu paniki (90% pacjentów z rozpoznaniem agorafobii ma również diagnozę lęku napadowego) lub złego samopoczucia w innej postaci. 
Fobie specyficzne

Nadmierny, nieracjonalny lęk, występujący podczas kontaktu z określonymi przedmiotami lub sytuacjami, także nadmierna obawa przed ich pojawieniem się. Chory zdaje sobie sprawę, że jego obawy są irracjonalne, nieuzasadnione. 

Typy obaw: zwierzęta (owady, psy), siły przyrody (burze, wiatry), sytuacje medyczne (pobieranie krwi, choroby), szczególne miejsca (wysokość, winda).

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)

Uporczywe, nawracające myśli, uczucia, wyobrażenia lub impulsy (obsesje), czynności (kompulsje) odczuwane subiektywnie jako przykre i bezsensowne, którym chory próbuje się przeciwstawić lub zignorować je, co powoduje narastanie poziomu lęku. Trwają min. 2 tyg. i zakłócają społeczne funkcjonowanie. Kompulsjom, często w postaci rytuałów towarzyszy poczucie ulgi, gdyż zapobiegają wystąpieniu określonych konsekwencji, związanych z treścią obsesji. 

Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

Zaburzenia adaptacyjne

W okresie 1 miesiąca od narażenia na rozpoznawalny stresor psychospołeczny występują łagodne objawy afektywne, typu: 

 • Krótkiej reakcji depresyjnej (do 1 miesiąca) 
 • Przedłużonej reakcji depresyjnej (do 2 lat) 
 • Mieszanej reakcji lękowo-depresyjnej 
 • Innych emocji (gniew, napięcie, agresja) 

Ostra reakcja na stres 

Przemijające zaburzenia o znacznym nasileniu rozwijające się jako reakcja na wyjątkowy stres fizyczny lub psychiczny 

Objawy:

 • Stan oszołomienia 
 • Zawężone pole świadomości 
 • Zaburzona orientacja 
 • Zaburzone przetwarzanie bodźców 

Możliwy rozwój objawów dysocjacyjnych aż do stuporu. Rozwijają się w ciągu kilku minut i zanikają do 2-3 dni 

Zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD)

PTSD występuje w wyniku działania na psychikę wyjątkowo silnego stresora / katastrofy (śmierć bliskiej osoby, ciężkie obrażenia ciała, zagrożenie życia), wywołującego silny lęk, poczucie bezradności lub przerażenia. 

Typowe objawy: 

 • trudność odtworzenia okoliczności zetknięcia ze stresorem, odrętwienie emocjonalne 
 • złe samopoczucie, nadmierna czujność, drażliwość, 
 • skłonność do ponownego przeżywania traumatycznej sytuacji „re-living” 
 • unikanie podobnych wydarzeń, powracające sny, 
 • cechy nadmiernego wzbudzenia
Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

Zaburzenia konwersyjne

Zaburzenia lękowe z charakterystycznymi zaburzeniami ruchu i czucia (bez podłoża somatycznego). Przebieg: 

 • objawy konwersyjne (pseudoneurologiczne) w zakresie ruchu lub czucia, zróżnicowane mogące się zmieniać, typu: zaburzenia wzroku, słuchu, dotyku, węchu, niedoczulice, znieczulenia, przeczulice niezgodne z unerwieniem, parestezje, niedowłady, porażenia grup mięśni, hiperkinezy, drgawki przypominające padaczkę, ataksja, łuk histeryczny, astazja-abazja (niemożność stania i chodzenia), kamptokormia (niemożność wyprostowania się), kurcz pisarski.
 • objawy pojawiają się zwykle gwałtownie, często w związku ze stresorem, trudnościami, potrzebami, dalszy przebieg zróżnicowany, 
 • częste występowanie histrionicznych cech osobowości

Zaburzenia dysocjacyjne

Typowe objawy dysocjacyjne dotyczą: 

 • poszczególnych czynności psychicznych (np. amnezja), 
 • złożonych zachowań (np. osobowość mnoga, trans, opętanie, pseudodemencja) , 
 • zaburzeń świadomości (np. fuga, stupor, drgawki, zespół Gansera – odpowiedzi przybliżone)

Objawy pojawiają się zwykle gwałtownie, często, w związku ze stresorem, dalszy przebieg zróżnicowany. Częstotliwość i głębokość zaburzeń zróżnicowana. Częste występowanie histrionicznych cech osobowości.

Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną

Dominują skargi i dolegliwości somatyczne, nie znajdujące potwierdzenia w wynikach przedmiotowego badania lekarskiego. 

Typowe postaci:

 •  uporczywe bóle psychogenne; 
 • zab. somatyzacyjne (zmienne, różnorakie skargi, dolegliwości dot. różnych narządów, układów, min. 2 lata); 
 • hipochondryczne (podejrzenia poważnej choroby przez 6 miesięcy lub zmiany kształtu ciała powodujące cierpienie); 
 • dysfunkcja układu autonomicznego (np. zesp. Da Costy, „nerwica żołądka”, zesp. jelita drażliwego, hiperwentylacja, dyzuria). 
Zespół lęku uogólnionego

Nadmierne obawy związane z występującymi sytuacjami, wydarzeniami i konfliktami, trwające ponad 6 miesięcy. 

Niektóre objawy towarzyszące: 

 • niepokój lub uczucie napięcia wewnętrznego, drażliwość, 
 • szybkie męczenie się, utrudnione oddychanie, bicie serca, 
 • trudności w koncentracji uwagi lub uczucie pustki w głowie, 
 • bycie „na krawędzi”, niemożność wypoczynku, 
 • wzmożone napięcie mięśni, ból mięśni, 
 • wzmożona reakcja na zaskoczenie, bezsenność
Zespół lęku panicznego

Nawracające (kilka w miesiącu) napady panicznego lęku, nie związanego z konkretną sytuacją, nie dające się przewidzieć. 

Napad paniki charakteryzuje się:

 • narastającym lękiem, 
 • nasilonymi objawami wegetatywnymi i 
 • odczuciem umierania, utraty kontroli bądź popadania w szaleństwo 

Po pewnym czasie pojawia się lęk przed wystąpieniem kolejnego napadu lęku (lęk antycypacyjny). Leczenie

Leczenie zaburzeń lękowych


W zależności od nasilenia zaburzeń lękowych mamy różne możliwości terapeutyczne. Przy niewielkim nasileniu zaburzeń lękowych może wystarczyć zastosowanie psychoterapii indywidualnej w trybie ambulatoryjnym. Jeśli zaś nasilenie zaburzeń jest znaczne wówczas wskazane jest włączenie opieki psychiatrycznej, a tym samym niejednokrotnie włączenie farmakoterapii.

Farmakoterapia zaburzeń lękowych dostosowana jest do stopnia nasilenia lęku i współistnienia chorób towarzyszących. Leki, które są stosowane to: grupy leków przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych, uspakajających, czasami wskazane są także leki przeciwpsychotyczne. Jeśli występuje duża komponenta somatyczna dołączamy beta-blokery.

Jeśli zaś poziom odczuwanego lęku przez pacjenta jest bardzo wysoki i leczenie ambulatoryjne jest nieskuteczne, wówczas wskazane jest wdrożenie leczenia stacjonarnego. Leczenie stacjonarne, to terapia kompleksowa, w skład której wchodzi psychoterapia integratywna, stała opieka psychiatryczna, internistyczna, pielęgniarska, dietetyczna oraz przebywanie w środowisku terapeutycznym, którego rola jest nieoceniona.


Masz jakieś pytania lub chcesz się zapisać na wizytę kwalifikacyjną?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Skontaktuj sięSkontaktuj się
medica-logo-white

Specjalistyczne Centrum Terapii Gedeon Medica zajmuje się stacjonarnym, całodobowym leczeniem depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości.

Nasz zespół to specjaliści z ponad 20- letnim doświadczeniem klinicznym. Charakteryzujemy się interdyscyplinarnością i indywidualnym podejściem do pacjenta. Do leczenia podchodzimy kompleksowo, dlatego oferujemy terapię na wielu płaszczyznach.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016-2020 Gedeon Medica

Polityka prywatności | Regulamin konsultacji online | Obowiązek informacyjny