Regulamin konsultacji online

I. Definicje

 1. Administrator Serwisu – Gedeon Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05-500 przy ul. Młynarska 39/8. NIP: PL1231324571, KRS: 0000637438.
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://gedeonmedica.pl służąca do umawiania się przez Pacjentów na konsultacje medycznyne świadczone drogą elektroniczną/telefoniczną w formie wideokonsultacji oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.
 3. Konsultacja online – usługa medyczna świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin Konsultacji Online.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu/oprogramowania do wideokonsultacji online.

II. Korzystanie z Serwisu

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
 3. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową i system operacyjny.
 4. Korzystanie z Konsultacji online możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia wyposażonego w kamerę, mikrofon i głośniki lub słuchawki oraz aplikację Zoom (bezpłatny komunikator internetowy). W przypadku rozmowy telefonicznej – konieczne jest podanie numeru telefonu zarejestrowanego w Polsce (prefiks +48).
 5. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

III. Konsultacje online

 1. Skorzystanie z Konsultacji online wymaga:
  a) akceptacji Regulaminu Konsultacji online,
  b) rezerwacji usługi poprzez wybór czasu trwania oraz daty i godziny Konsultacji online za pomocą formularza rejestracji dostępnego w Serwisie / podczas rozmowy telefonicznej z centrum Gedeon Medica,
  c) dokonania płatności w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Serwis. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 3. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online.
 4. W przypadku odwołania Konsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie III.4, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie III.4, opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona.

IV. Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

V. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać e-mailem za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w obecnej treści obowiązuje od dnia 07.05.2020 do odwołania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.
To top